Bindslev Fjernvarme afholder generalforsamling
Årets ordinære generalforsamling afholdes Torsdag d.26. september 2019 kl. 19.30
Og finder sted i Sognehuset på Vesterbro 3, 9881 Bindslev.


Velkomst ved formand Evald E. Jensen.
Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
1, Valg af dirigent.
2, Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt evt. forslag, vil være fremlagt til gennemsyn på
Bindslev Fjernvarmes kontor 8 dage før generalforsamlingen.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges
til godkendelse.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/ varme aftagere.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Evald E. Jensen, Henning Jensen, Arne Pedersen, Thomas Søgård.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Carsten Thomsen, Benny Graff.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.


Herefter er Bindslev Fjernvarme vært ved et let traktement.

På bestyrelsens vegne
Evald E. Jensen.

Hent programmet her.