Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Bindslev Fjernvarme A.M.B.A

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i
forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan
vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger
Bindslev Fjernvarme A.M.B.A. er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Registrerede kontaktoplysninger til Bindslev Fjernvarme A.M.B.A.:
Kontaktperson: Bo Christensen
Adresse: Skolegade 3, 9881 Bindslev
CVR: 39 67 88 10
Telefonnr.: 98 93 82 40
Mail: info@bindslev-fjernvarme.dk
Website: www.bindslev-fjernvarme.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr.
persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger
i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så
billig fjernvarme som mulig.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer,
målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores
aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere
ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.
I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger
– fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes selv sørge
for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi
anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering
m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau,
SKAT og fogedret.
Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler.
Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til
at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger,
fx som led i indberetning til en myndighed.
Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:
 DFF-EDB, der bl.a. udsender a conto-regninger på vegne af os
 Kamstrup, der håndterer målerdata
 DANSK KreditorService A/S, som håndterer vores incasso.
 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A, som står for administrationen
Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse
m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også
modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Bindslev Fjernvarme A.M.B.A. og dig eksisterer.
Ophører du med at være kunde hos Bindslev Fjernvarme A.M.B.A., sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter
indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne
længere).

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Bindslev Fjernvarme A.M.B.A.
Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du til enhver tid ret til at trække dette
samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis
du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med
dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine
personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger
på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Bindslev Fjernvarme a.m.b.a
Ring til os